Visuomenės sveikatos vadybos projektai
1. Visuomenės sveikatos stiprinimo (VSS )paslaugų teikimo valdymo modelio parengimas (2017-2018 m.)

Rengiant modelį  buvo atlikta teisės aktų, reglamentuojančių VSS paslaugų valdymą ir teikimą analizė, nacionalinio ir savivaldybių lygio specialistų anketinės apklausos  ir „fokus“ grupių diskusijos dėl esamos teikiamų visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų valdymo struktūros, rezultatyvumo bei valdymo tobulinimo galimybių. Atlikta  užsienio šalių patirties analizė, įvertintas modelio elementų ir sudedamųjų dalių praktinis pritaikomumas Lietuvoje. Įgyvendinus parengtą modelį, bus pagerinta VSS paslaugų teikimo valdymo erdvinė struktūra, rezultate tai prisidės prie geresnio VSS paslaugų valdymo ir teikimo Lietuvos gyventojams.

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos ir įvertinimo metodinių rekomendacijų parengimas (2015 m.)

Bendradarbiaudamas su Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centru prisidėjome prie valstybės projekto „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo plėtojimas Lietuvoje“.

 

Parengėme Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos ir įvertinimo metodinės rekomendacijas skirtas visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, poveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrose dalyvaujančioms valstybės institucijoms ir vertinimą atliekantiems specialistams.

3. Sveikatai palankios aplinkos vertinimo ir būsto kokybės tyrimas (2010 m).

Įgyvendinant projektą nustatytos sąsajos tarp būsto kokybės ir sveikatai palankios aplinkos. Atlikome gyventojų apklausą sveikatos ir buto vertinimo klausimais (2900 respondentų). Taip pat atlikti būstų patalpų oro kokybės ir mikroklimato laboratoriniai tyrimai. Remiantis gautais rezultatais, kartu su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija pateikėme būsto kokybės ir  sveikatos vertinimo tyrimo rezultatų analizę bei interpretaciją.

4. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dalyvių poreikių ir galimybių nustatymas (2011 -2012m).

Įgyvendinant projektą atlikta analizė skirta nustatyti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) suinteresuotų  dalyvių Lietuvoje poreikius ir galimybes. Siekiant išaiškinti galimas kliūtis ir prielaidas tolesniam PVSV plėtojimui, buvo parengta poreikių ir galimybių nustatymo metodika bei atliktos suinteresuotų dalyvių grupių diskusijos ir apklausos. Poreikių ir galimybių nustatymo metodikoje apibūdintas ir pagrįstas kokybinių ir kiekybinių metodų pritaikymas PVSV dalyvių poreikių ir galimybių nustatymui bei analizei.

5. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, kokybės vertinimo ir audito modelio parengimas (2013 m).

Rengiant Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) stebėsenos kokybės įvertinimo ir audito modelį buvo atlikta esamos situacijos ir teisinės aplinkos, susijusios su Modelio parengimu, analizė. Parengta PVSV stebėsenos samprata, tikslai, uždaviniai, stebėsenos rodikliai, norminių dokumentų apžvalga ir pasiūlymai jų rengimui. Sudaryti  planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitų nagrinėjimo ir vertinimo visuomenės sveikatos centrų apskrityse veiklos audito algoritmai, išnagrinėti planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitas rengiančių fizinių ir juridinių asmenų tinkamumo rengti šias ataskaitas esami ir papildomai siūlomi reikalavimai, užtikrinantys PVSV ataskaitų kokybę. Sudaryti visuomenės sveikatos centrams teikiamų planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitų kokybės vertinimo ir stebėsenos algoritmai. Išgrynintos poveikio priemonės planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitų kokybei gerinimui.

6. Sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) nustatymo ir įteisinimo, numatant integravimą į teritorijų planavimo procesus, metodinių rekomendacijų parengimas (2011-2012 m)

Bendradarbiaujant su Valstybine visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba pateikti pasiūlymai efektyviai SAZ nustatymo ir įteisinimo sistemai: esamiems ūkinės veiklos objektams bei planuojamiems ūkinės veiklos objektams.  Atlikta sistemos, siūlomų teisės aktų, institucijų veiklos reglamentavimo pagrindimas, efektyvumo prognozės, teigiamų ir neigiamų aspektų, klaidų galimybių analizė. Taip pat problemų susijusių su reglamentuojamos SAZ kontrolės procesu analizė. Pasitelkus užsienio šalių praktikos pavyzdžius bei įvertinant Lietuvos situaciją pasiūlyti  problemų sprendimo būdai, SAZ kontrolės principai. Atsižvelgus į socialinės ir ekonominės plėtros tendencijas, technikos pažangą, pateikti pasiūlymai teisės aktams reglamentuojantiems SAZ kontrolę ir procedūrą,

7. Papildomų administracinių gebėjimų poreikių įgyvendinti naujoms ES biocidinių produktų teisyno nuostatoms analizės tarpinės ataskaitos rengimas (2014 m)

Bendradarbiaujant su biocidinių produktų valdymą Lietuvos Respublikoje atliekančiomis institucijomis parengta išsami analizė: esamo specialistų skaičiaus nustatymas ir specialistų poreikio identifikavimas; specialistų kompetencijų vertinimas ir tobulinimo poreikio identifikavimas;

institucijų nuomonės, kaip turėtų būti keičiami teisės aktai, susiję su biocidiniais produktais ir jų valdymu, nustatymas ir vertinimas.

Išsamiai įvertinta ir pateikta esamos situacijos analizė, atskirai įvertinti kiekvienos biocidinių produktų valdymą atliekančios institucijos darbo, žmogiškieji ištekliai. Identifikuotos su biocidinių produktų valdymu susijusių institucijų funkcijos,  įvertintos ir nustatytos prognozuojamos naujų nuostatų įgyvendinimo darbų apimtys ir biocidinių produktų valdymą Lietuvoje atliekančių institucijų funkcijos. Atsižvelgiant į naujas ES teisyno nuostatas išsiaiškintas specialistų poreikis, jų kompetencijų tobulinimo poreikis, nustatytas teisės aktų bei jų nuostatų keitimo poreikis ir pateikti siūlymai.

Užsakovai ir partneriai