„Natura 2000“ reikšmingumo vertinimas

Atliekame planuojamos veiklos analizę;

Rengiame „Natura 2000“ vertinimo ataskaitą;

Dokumentus teikiame atsakingų institucijų vertinimui;

Dokumentus deriname iki atsakingos institucijos išvados.

Kas yra „Natura 2000“ ?

„Natura 2000“ Europos ekologinis tinklas – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašus, taip pat teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamą vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, ir skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale.

Kada atliekamas „Natura2000“ reikšmingumo vertinimas ?

„Natura 2000“ reikšmingumo vertinimas atliekamas kuomet  planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo vietovė yra tiesiogiai besiribojanti su „Natura 2000“ teritorija arba yra netoli nuo jos ir , dėl gamtinių ryšių tarp vietovių, arba dėl planuojamos ūkinės veiklos masto tikėtina, kad planuojama ūkinė veikla gali neigiamai paveikti „Natura 2000“ teritorijos vientisumą ar joje saugomas natūralias buveines ar rūšis.

 

Reikšmingumo vertinimo atliekamas pagal poveikio „Natura2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašąŠiuo vertinimu siekiama nustatyti, kokį poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura2000“ teritorijoms gali daryti planuojama veikla.

Užsakovai ir partneriai