Paraiškos Taršos leidimams:

Atliekame planuojamos veiklos analizę;

Rengiame paraiškas Taršos leidimams ir TIPK leidimams gauti ar pakeisti;

Dokumentus teikiame atsakingų institucijų vertinimui;

Paraiškos taisyklėse nustatytais atvejais bei tvarka ruošiame papildomus dokumentus, reikalingus leidimui gauti.

Paraiškos Taršos leidimams

Juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo nuostatomis, priklausomai nuo veiklos pobūdžio, išduodami Taršos leidimai arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai.

TIPK taršos integruota prevencija ir kontrolė – būdas užtikrinti, kad įmonių veikla darytų kuo mažesnę žalą visai aplinkai, o ne atskiroms jos dalims. Taršos integruota prevencija ir kontrolė reiškia, kad visos galimo ūkinės veiklos poveikio aplinkai rūšys turi būti išanalizuojamos, o ūkinės veiklos metu jos turi būti valdomos ir kontroliuojamos.

Kas yra Taršos leidimas ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas TIPK ?

Taršos leidimas – Taršos leidimas tai dokumentas,  kuriuo suteikiama teisė eksploatuoti visą įrenginį ir vykdyti veiklą atitinkančią aplinkos ministro patvirtintose Taršos leidimų taisyklėse nustatytus kriterijus, kurių taršos šaltinius būtina kontroliuoti, ir kuriuose nustatomos aplinkosauginės sąlygos nurodytiems įrenginiams eksploatuoti ir vykdyti veiklai.

 

TIPK leidimas – dokumentas, kuriame, siekiant išvengti ūkinės veiklos sukeliamos taršos, ją sumažinti ar pašalinti, n Nustatoma veiklos sąlygų sistema, apimanti poveikio aplinkos elementams kontrolę, ir kuriuo suteikiama teisė eksploatuoti įrenginį (įrenginio dalį ar kelis įrenginius ar jų dalis) atitinkantį aplinkos ministro patvirtintose taisyklėse nustatytus kriterijus.

Veiklos, kurioms reikalingas Taršos leidimas ar TIPK leidimas

Paraišką Taršos leidimui ar  Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti veiklos vykdytojas privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai prieš planuojamos veiklos pradžią.

TIPK leidimą privalo turėti įmonės, kurių vykdoma ūkinė ar pramoninė veikla, sukelia taršą ir yra nurodyta TIPK  Taisyklių 1 priede.

Taršos leidimą privalo turėti įmonės, kurios vykdo veiklą nurodytą Taršos taisyklių 1 priede.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės  patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. Šiose TIPK taisyklėse nustatomi  kriterijai ir reikalavimai pagal kuriuos veiklos vykdytojai turi gauti TIPK leidimus.

Taršos leidimų  išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-258 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. Šiose taisyklėse nustatomi  kriterijai ir reikalavimai pagal kuriuos veiklos vykdytojai turi gauti Taršos leidimus.

Užsakovai ir partneriai