Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) ir atranka dėl PAV:

Atliekame planuojamos veiklos analizę;

Rengiame dokumentaciją;

Sudarome PAV programą (kai atliekama PAV procedūra);

Atliekame teršiančiųjų medžiagų ir triukšmo sklaidos modeliavimus;

Dokumentus teikiame vertinti atsakingoms institucijoms;

Deriname atranką iki išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo gavimo.

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) ir atranka dėl PAV

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) ir atranka dėl PAV yra  procedūros, užtikrinančios, kad planuojama ar plečiama ūkinė veikla turės minimalius pašalinius poveikius aplinkai ir nesuardys ekologinės pusiausvyros, atskleidžia visas žalingo poveikio galimybes ir numato priemones jų panaikinimui ar sumažinimui iki nereikšmingo ar mažai reikšmingo.

Veiklos kurioms atliekamas PAV

Poveikio aplinkai procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. PAV atliekamas šioms ūkinėms veikloms:

 

  • Visoms planuojamoms ūkinėms veikloms patenkančioms į PAV įstatymo 1-ą priedą.
  • Daliai veiklų pagal 2-ą PAV įstatymo priedą kai atsakinga institucija priima sprendimą, kad PAV procedūra yra privaloma.
  • Veikloms, kurios gali daryti  reikšmingą poveikį NATURA2000 teritorijoms.

 

PAV procedūra susideda iš PAV programos parengimo ir suderinimo bei PAV ataskaitos parengimo, jos pristatymo visuomenei ir derinimo su vertinančiais subjektais bei Aplinkos apsaugos agentūra.  PAV procesas vykdomas vadovaujantis tvarkos aprašu .

Veiklos kurioms atliekama Atranka dėl PAV

Atranka dėl PAV atliekama veikloms, kurios įrašytos į PAV įstatymo 2-ą priedą. Atrankos dėl PAV dokumentas rengiamas pagal Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinius nurodymus. Atrankoje siekiama parodyti, kad veikla neturės reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, kad pasirinkta technologija ir priemonės yra pakankamos. Tam atliekamas aplinkos taršos modeliavimas, siūlomos poveikį mažinančios ar prevencinės priemonės. Atrankos dokumentas derinamas su atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, kuri pateikia savo išvadą ar planuojamai veiklai reikia atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą.

Užsakovai ir partneriai