Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) ir atranka dėl PAV:

Atliekame planuojamos ūkinės veiklos analizę;

Rengiame reikiamus dokumentus;

Atliekame aplinkos oro užterštumo, kvapų bei triukšmo sklaidos modeliavimą (skaičiavimus);

Atliekame visuomenės informavimo procedūras;

Teikiame ir deriname dokumentus iki PAV subjektų bei atsakingos institucijos išvadų gavimo.

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) ir atranka dėl PAV

Poveikio aplinkai vertinimą (PAV) reglamentuoja Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Šis įstatymas reglamentuoja planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesus ir šių procesų dalyvių tarpusavio santykius.

Veiklos kurioms atliekamas PAV

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) atliekamas visoms ūkinėms veikloms, patenkančioms į PAV įstatymo 1-ąjį priedą. Taip pat daliai veiklų pagal PAV įstatymo 2-ąjį priedą, kai Aplinkos Apsaugos Agentūra priima sprendimą dėl PAV procedūros privalomumo. PAV gali būti atliekamas ir veikloms, darančioms reikšmingą poveikį NATURA 2000 teritorijoms.

Poveikio aplinkai vertinimo procedūra susideda iš PAV programos rengimo ir jos derinimo bei PAV ataskaitos rengimo – jos pristatymo visuomenei ir derinimo su vertinančiais subjektais bei Aplinkos apsaugos agentūra.  PAV procesas vykdomas vadovaujantis tvarkos aprašu .

Veiklos kurioms atliekama Atranka dėl PAV

Atranka dėl PAV atliekama veikloms, kurios įrašytos į PAV įstatymo 2-ąjį priedą. Atrankos dėl PAV dokumentas rengiamas pagal Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinius nurodymus. Informacijos atrankai dėl PAV dokumentu siekiama nustatyti, apibūdinti ir įvertinti nagrinėjamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Parengtas Atrankos dokumentas derinamas su atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, kuri pateikia išvadą ar planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti pilną Poveikio aplinkai vertinimą.

Užsakovai ir partneriai