Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų nustatymas:

Atliekame planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) analizę;

Nustatome ir įvertiname PŪV veiksnius, galinčius daryti neigiamą poveikį visuomenės sveikatai;

Parenkame ir įvertiname priemonių, galinčių sumažinti neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, efektyvumą;

Pagal PŪV įtakojamą fizikinės ir cheminės taršos poveikį ir jo mastą nustatome ir/ar tiksliname SAZ ribas;

Įstatymų nustatyta tvarka atliekame suinteresuotos visuomenės informavimo procedūras;

Teikiame ir deriname ataskaitą su atsakinga institucija (NVSC) iki sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių gavimo.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) – planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas.

PVSV ataskaita:

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatomi planuojamos ūkinės veiklos taršos šaltiniai, išmetamų teršalų kiekiai, cheminės ir biologinės taršos rizikos žmonių sveikatai savybės, palankios ir nepalankias jų sklaidos sąlygos, esamų ir planuojamų koncentracijų vertės gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje. Taip pat įvertinamas triukšmo, kvapų poveikis gretimoms teritorijoms, nustatoma ūkinės veiklos galima neigiama įtaka aplinkiniams gyventojams.

 

Įvertinus šiuos ir kitus veiksnius, galinčius daryti įtaką visuomenės sveikatai, nustatomos siūlomos sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) ribos.

Kuomet rengiamas PVSV ?

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) ribos. Ūkinės veiklos, kurioms nustatomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ir jų dydžiai yra nurodyti teisės aktuose.

Sanitarinė apsaugos zona (SAZ)

Sanitarinė apsaugos zona (SAZ) – Tai aplink stacionarų taršos šaltinį ar kelis šaltinius esanti teritorija, kurioje dėl galimo vykdomos ūkinės veiklos neigiamo poveikio visuomenės sveikatai galioja įstatymais nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Nustatyta SAZ riba skiria šią teritoriją nuo kitų teritorijų. Nustatytose ar patikslintose SAZ galioja specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios konkrečiam sklypui įsigalioja nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą dienos.

 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad ūkinei veiklai nustatytose ir įteisintose SAZ draudžiama statyti gyvenamosios paskirties pastatus (namus), sodo namus, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu, įrengti minėtų objektų patalpas kitos paskirties pastatuose, steigti rekreacines teritorijas, išskyrus atvejus, kai minėti objektai naudojami tik įmonės ar ūkininko ūkio reikmėms.

 

SAZ naudotojai privalo ją tvarkyti laikydamiesi nustatytų ūkinės komercinės veiklos apribojimų, taip pat privalo rūpintis SAZ apželdinimu, želdinių priežiūra, jų gausinimu bei atnaujinimu, ūkio subjektas, kuriam nustatytos SAZ ribos, turi organizuoti aplinkos taršos šaltinių poveikio aplinkai stebėjimus ir prireikus imtis priemonių aplinkos taršai mažinti.

Užsakovai ir partneriai