Aplinkos oro užterštumo, kvapo ir triukšmo sklaidos modeliavimas:

Cheminės ir fizikinės taršos šaltinių nustatymas;

Aplinkos oro teršalų ir kvapo emisijų skaičiavimai;

Oro taršos, kvapų ir triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatų analizė;

Sklaidos žemėlapių sudarymas;

Taršos mažinimo priemonių parinkimas.

Triukšmo sklaidos modeliavimas

Triukšmo sklaidos modeliavimą atliekame naudojant CadnaA (versija 2019) matematinį modelį. Ši skaičiavimo programa yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Skirtingos triukšmo rūšies sukeliamo triukšmo lygio vertinimui įsigijome  geriausiai Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimus atitinkančius metodinius rinkinius: kelių transportui– NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – SRM II.

 

Matematinis modelis CadnaA skaičiuoja dienos, vakaro, nakties bei suminį ekvivalentinį triukšmo lygį, įvertinant taškinių, linijinių ar plotinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą, jų fizikines charakteristikas, darbo laiką. Programos galimybės leidžia įvertinti ir kitus svarbius triukšmo sklaidą įtakojančius veiksnius nagrinėjamos vietovės reljefą, meteorologines sąlygas, aplink esančius statinius, želdinių ar miškų masyvus bei kt. Be šių parametrų, programa geba įvertinti esančias ar naujai projektuojamas inžinerines prieštriukšmines priemones (barjerus, sienutes ir kt.) bei jų technines charakteristikas.

Aplinkos oro užterštumo ir kvapo sklaidos modeliavimas

Aplinkos oro taršos ir kvapų sklaidos modeliavimą atliekame naudojant AERMOD View (versija 9.6.5) matematinį modelį, kuris yra skirtas pramoninių taršos šaltinių kompleksų išmetamų teršalų pažemio koncentracijoms skaičiuoti. Programa modeliuoja taškinių, plotinių, linijinių bei tūrio taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. AERMOD View matematinis modelis geba įvertinti taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų fizikinius parametrus, gretimybėse esančius ar naujai projektuojamus statinius, vietovės reljefą, foninio užterštumo duomenis bei pagrindinius meteorologinius parametrus vėjo greitį (m/s), jo kryptį (0°-360°), oro temperatūrą (° C), debesuotumą (balai), kritulių kiekį (mm).

 

Šis modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos 2008 m. gruodžio 9d. įsakymu Nr.AV-200 patvirtintas ,,Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768 ir vėlesnės redakcijos).

mod
modeliavimai

Užsakovai ir partneriai